Publications

Journal Publication


 1. Yuzhen Chen, Tianzhen Liu, Lihua Jin, Pseudo-bistability of viscoelastic shells, Philosophical Transactions of the Royal Society A, in press. (Invited paper)

 2. Xiaonan Huang, Andrew P. Sabelhaus, M. Khalid Jawed, Lihua Jin, Jun Zou, Yuzhen Chen, Editorial: Materials, design, modeling and control of soft robotic artificial muscles, Frontiers in Robotics and AI, 2022, 9, 1074549.

 3. Jiayi Du, Yu Zhou, Lihua Jin, Ke Sheng, Gell: a GPU-powered 3D hybrid simulator for large-scale multicellular system, bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2022.09.01.506296.

 4. Min Hyouk Kim, Min Woo Jeong, Jun Su Kim, Tae Uk Nam, Vo Ngoc Thanh Phuong, Lihua Jin, Tae Il Lee, Jin Young Oh, Highly stretchable metallization based on metal-polymer intermixing for skin-inspired organic transistors, Science Advances, 2022, 8, eade2988.

 5. Boliang Wu, Tianzhen Liu, Yuzhen Chen, Lihua Jin, Photo-induced spatiotemporal bending of shape memory polymer beams, Smart Materials and Structures, 2022, https://doi.org/10.1088/1361-665X/ac9d75. (Invited paper)

 6. Yu Zhou, Yuzhen Chen, Lihua Jin, Buckling and postbuckling of thick tubes, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, https://doi.org/10.1016/j.jmps.2023.105202.

 7. Tianzhen Liu, Yuzhen Chen, John Hutchinson, Lihua Jin, Buckling of viscoelastic spherical shells, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2022, 169, 105084.

 8. Yu Zhou, Lihua Jin, Mechanics underpinning phase separation in hydrogels, Macromolecules, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c02356.

 9. Jiheong Kang, Jaewan Mun, Yu Zheng, Masato Koizumi, Hung-Chin Wu, Shucheng Chen, Jeffrey B.-H. Tok, Gae Hwang Lee, Lihua Jin, Zhenan Bao, Tough interface-enabled stretchable electronics using non-stretchable polymer semiconductors and conductors, Nature Nanotechnology, 2022, https://doi.org/10.1038/s41565-022-01246-6.

 10. Yeongin Kim, Chenxin Zhu, Wen-Ya Lee, Anna Smith, Haowen Ma, Xiang Li, Donghee Son, Naoji Matsuhisa, Jaemin Kim, Won-Gyu Bae, Sung Ho Cho, Myung-Gil Kim, Tadanori Kurosawa, Toru Katsumata, John W.F. To, Jin Young Oh, Seonghyun Paik, Soo Jin Kim, Lihua Jin, Feng Yan, Jeffrey B.-H. Tok, Zhenan Bao, A hemispherical image sensor array fabricated with organic photo-memory transistors, Advanced Materials, 2022, 10.1002/adma.202203541.

 11. Yuzhen Chen, Alexa S. Kuenstler, Ryan C. Hayward, and Lihua Jin, Formation of rolls from liquid crystal elastomer bistrips, Soft Matter, 2022, 18: 4077-4089.

 12. Jinyou Li, Zhe Chen, Qunyang Li, Lihua Jin, Zhihua Zhao, Harnessing friction in intertwined structures for high-capacity reusable energy-absorbing architected materials, Advanced Science, 2022, 9: 2105769.

 13. Yuzhen Chen, Tianzhen Liu, Lihua Jin, Spatiotemporally programmable metasurfaces via viscoelastic shell snapping, Advanced Intelligent Systems, 2022, 4, 2100270.

 14. Chen Xuan*, Yu Zhou*, Yusen Zhao, Ximin He, Lihua Jin, Photodriven self-excited hydrogel oscillators, Physical Review Applied, 2022, 17: 014007. (*Equal contribution) (Selected as Editors’ Suggestions)

 15. Xinru Li, Pengcheng Xu, Yue Tian, Alexis Fortini, Seung Ho Choi, Jinhui Xu, Xinyi Tan, Xiaoyan Liu, Gen Chen, Chen Zhang, Xing Lu, Lihua Jin, Qinchao Wang, Li Shen, Yunfeng Lu, Electrolyte modulators towards polarization mitigated lithium-ion batteries for sustainable electric transportation, Advanced Materials, 2021, 34: 2107787.

 16. Qi Su*, Qiang Zou*, Yang Li*, Yuzhen Chen*, Shanyuan Teng, Jane Tunde Kelleher, Romain Nith, Ping Cheng, Nan Li, Wei Liu, Shilei Dai, Youdi Liu, Alex Mazursky, Jie Xu, Lihua Jin, Pedro Lopes, Sihong Wang, A stretchable and strain-unperturbed pressure sensor for motion-interference-free tactile monitoring on skins, Science Advances, 2021, 7: eabi4563. (*Equal contribution)

 17. Tianzhen Liu, Yuzhen Chen, Liwu Liu, Yanju Liu, Jinsong Leng, Lihua Jin, Effect of imperfections on pseudo-bistability of viscoelastic domes, Extreme Mechanics Letters, 2021, 49: 101477.

 18. Yuefeng Jiang, Lihua Jin, Yongzhong Huo, Unusual stress and strain concentration behaviors at the circular hole of a large monodomain liquid crystal elastomer sheet, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2021, 156: 104615.

 19. Song Zhang, Masato Koizumi, Zhiqiang Cao, Zhiyuan Qian, Lihua Jin, Xiaodan Gu, Direct probing the fracture behavior of ultrathin polymeric films, ACS Polymer Au, 2021, 1: 16-29.

 20. Yuzhen Chen, Lihua Jin, Reusable energy-absorbing architected materials harnessing snapping-back buckling of wide hyperelastic columns, Advanced Functional Materials, 2021: 2102113.

 21. Yuzhen Chen, Lihua Jin, From continuous to snapping-back buckling: a post-buckling analysis for hyperelastic columns under axial compression, International Journal of Non-Linear Mechanics, 2020, 125: 103532. (Invited paper)

 22. Yu Zhou, Lihua Jin, Hydrolysis-induced large swelling of polyacrylamide hydrogels, Soft Matter, 2020, 16: 5740-5749.

 23. Alexa S Kuenstler*, Yuzhen Chen*, Phuong Bui, Hyunki Kim, Antonio DeSimone, Lihua Jin, and Ryan C Hayward, Blueprinting Photothermal Shape-Morphing of Liquid Crystal Elastomers, Advanced Materials, 2020, 32: 2000609. (*Equal contribution)

 24. Guo Ye, Zizheng Song, Tianhao Yu, Qishuo Tan, Yan Zhang, Tinglei Chen, Changcheng He, Lihua Jin, Nan Liu, Dynamic Ag-N bond enhanced stretchable conductor for transparent and self-healing electronic skin, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12: 1486-1494. (Highlighted on cover)

 25. Yuzhen Chen, Lihua Jin, Snapping-back buckling of wide hyperelastic columns, Extreme Mechanics Letters, 2020, 34: 100600.

 26. Di Wu, Yilong Yang, Pengcheng Xu, Duo Xu, Yang Liu, Roxanne Castillo, Ran Yan, Jie Ren, George Zhou, Chaoyong Liu, Meng Qin, Juanjuan Du, Lihua Hou, Irvin Chen, Chunsheng Kang, Lihua Jin, Jing Wen, Wei Chen, Yunfeng Lu, Real-time quantification of cell internalization kinetics by functionalized bioluminescent nanoprobes, Advanced Materials, 2019, 31: 1902469.

 27. Yusen Zhao, Chen Xuan, Xiaoshi Qian, Yousif Alsaid, Mutian, Hua, Lihua Jin, Ximin He, Soft phototactic swimmer based on self-sustained hydrogel oscillator, Science Robotics, 2019, 4: eaax7112.

 28. Kangjia Fu, Zhihua Zhao, Lihua Jin, Programmable granular metamaterials for reusable energy absorption, Advanced Functional Materials, 2019, 29: 1901258. (Highlighted on cover)

 29. Qihan Liu, Tetsu Ouchi, Lihua Jin, Ryan Hayward, Zhigang Suo, Elastocapillary crease, Physical Review Letters, 2019, 122: 098003. (Selected as Editors’ Suggestions)

 30. Gan Chen, Reza Rastak, Yue Wang, Hongping Yan, Vivian Feig, Yuxin Liu, Yuanwen Jiang, Shucheng Chen, Feifei Lian, Francisco Molina-Lopez, Lihua Jin, Kiara Cui, Jong Won Chung, Eric Pop, Christian Linder, Zhenan Bao, Strain- and strain rate-invariant conductance in a stretchable and compressible 3D conducting polymer foam, Matter, 2019, 1: 1-14.

 31. Ling Li, Ashkan Maccabi, Ahmad Abiri, Yen-Yi Juo, Wenyang Zhang, Yi-Jui Chang, George Saddik, Lihua Jin, Warren Grundfest, Erik Dutson, Jeff Eldredge, Peyman Benharash, Robert Candler, Characterization of perfused & sectioned liver tissue in a full indentation cycle using a visco-hyperelastic model, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2019, 90: 591–603.

 32. Chen Xuan, Lihua Jin, Concurrent reaction and diffusion in photo-responsive hydrogels, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2019, 124: 599–611.

 33. Anesia Auguste, Jiawei Yang, Lihua Jin, Dayong Chen, Zhigang Suo, and Ryan C. Hayward, Formation of high aspect ratio wrinkles and ridges on elastic bilayers with small thickness contrast, Soft Matter, 2018, 14: 8545-8551.

 34. Jiawei Yang, Lihua Jin, John Hutchinson, Zhigang Suo, Plasticity retards the formation of creases, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2019, 123: 305-314.

 35. Yuzhen Chen, Lihua Jin, Geometric role in designing pneumatically actuated pattern-transforming metamaterials, Extreme Mechanics Letters, 2018, 23: 55-66.

 36. Lihua Jin, Alex Chortos, Feifei Lian, Eric Pop, Christian Linder, Zhenan Bao, Wei Cai, Microstructural origin of resistance-strain hysteresis in carbon nanotube thin film conductors, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115: 1986-1991.

 37. Jiheong Kang, Donghee Son, Ging-Ji Nathan Wang, Yuxin Liu, Jeffrey Lopez, Yeongin Kim, Jin-young Oh, Toru Katsumata, Jaewan Mun Yeongjun Lee, Lihua Jin, Jeffrey B.-H. Tok, Zhenan Bao, Tough and water-insensitive self-healing elastomer for robust electronic skin, Advanced Materials, 2018, 30: 1706846.

 38. Dayong Chen, Zhiwei Sun, Thomas P. Russell, Lihua Jin, Co-assembly kinetics of graphene oxide and block copolymer at the water/oil interface, Langmuir, 2017, 33: 8961-8969.

 39. Matt P. Milner, Lihua Jin, Shelby B. Hutchens, Cavity creasing in evaporation-driven void collapse, Soft Matter, 2017, 13: 6894-6904.

 40. Nan Liu, Alex Chortos, Ting Lei, Lihua Jin, Taeho Roy Kim, Won-Gyu Bae, Chenxin Zhu, Sihong Wang, Raphael Pfattner, Xiyuan Chen, Robert Sinclair, Zhenan Bao, Ultra-transparent and Stretchable Graphene Electrodes, Science Advances, 2017, 3: e1700159.

 41. Yue Wang, Chenxin Zhu, Raphael Pfattner, Hongping Yan, Lihua Jin, Shucheng Chen, Francisco Molina-Lopez, Franziska Lissel, Jia Liu, Noelle I. Rabiah, Zheng Chen, Jong Won Chung, Christian Linder, Michael F. Toney, Boris Murmann, Zhenan Bao, A highly stretchable, transparent, and conductive polymer, Science Advances, 2017, 3: e1602076.

 42. Anesia Auguste, Lihua Jin, Zhigang Suo, Ryan Hayward, Post-wrinkle bifurcations in elastic bilayers with modest contrast in modulus, Extreme Mechanics Letters, 2017, 11: 30-36.

 43. Jie Xu, Sihong Wang, Ging-Ji Nathan Wang, Chenxin Zhu, Shaochuan Luo, Lihua Jin, Xiaodan Gu, Shucheng Chen, Vivian R Feig, John WF To, Simon Rondeau-Gagné, Joonsuk Park, Bob C Schroeder, Chien Lu, Jin Young Oh, Yanming Wang, Yun-Hi Kim, He Yan, Robert Sinclair, Dongshan Zhou, Gi Xue, Boris Murmann, Christian Linder, Wei Cai, Jeffery B-H Tok, Jong Won Chung, Zhenan Bao, Highly stretchable polymer semiconductor films through the nanoconfinement effect, Science, 2017, 355: 59-64.

 44. Jin Young Oh, Simon Rondeau-Gagné, Yu-Cheng Chiu, Alex Chortos, Franziska Lissel, Ging-Ji Nathan Wang, Bob C Schroeder, Tadanori Kurosawa, Jeffrey Lopez, Toru Katsumata, Jie Xu, Chenxin Zhu, Xiaodan Gu, Won-Gyu Bae, Yeongin Kim, Lihua Jin, Jong Won Chung, Jeffrey B.-H. Tok, Zhenan Bao, Intrinsically stretchable and healable semiconducting polymer for organic transistors, Nature, 2016, 539, 411-415.

 45. Atsushi Takei, Lihua Jin, Hiroyuki Fujita, High-aspect-ratio ridge structures induced by plastic deformation as a novel microfabrication technique, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 24230-24237.

 46. Jiangshui Huang, Jiawei Yang, Lihua Jin, David R Clarke, Zhigang Suo, Pattern formation in plastic liquid films on elastomers by ratcheting, Soft Matter, 2016, 12, 3820-3827.

 47. Cheng-Hui Li, Chao Wang, Christoph Keplinger, Jing-Lin Zuo, Lihua Jin, Yang Sun, Peng Zheng, Yi Cao, Franziska Lissel, Christian Linder, Xiao-Zeng You, Zhenan Bao, A highly stretchable autonomous self-healing elastomer, Nature Chemistry, 2016, 8, 618-624.

 48. Dian Yang*, Lihua Jin*, Ramses V Martinez, Katia Bertoldi, George M Whitesides, Zhigang Suo, Phase-transforming and switchable metamaterials, Extreme Mechanics Letters, 2016, 6: 1-9. (*Equal contribution)

 49. Jia Liu, Tian-Ming Fu, Zengguang Cheng, Guosong Hong, Tao Zhou, Lihua Jin, Madhavi Duvvuri, Zhe Jiang, Peter Kruskal, Chong Xie, Syringe-injectable electronics, Nature Nanotechnology, 2015, 10: 629-636. (Highlighted on cover)

 50. Lihua Jin, Atsushi Takei, John W Hutchinson, Mechanics of wrinkle/ridge transitions in thin film/substrate systems, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2015, 81: 22-40.

 51. Lihua Jin, Anesia Auguste, Ryan C Hayward, Zhigang Suo, Bifurcation diagrams for the formation of wrinkles or creases in soft bilayers, Journal of Applied Mechanics, 2015, 82: 061008.

 52. Lihua Jin, Zhigang Suo, Smoothening creases on surfaces of strain-stiffening materials, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2015, 74: 68-79.

 53. Anesia Auguste*, Lihua Jin*, Zhigang Suo, Ryan C Hayward, The role of substrate pre-stretch on post-wrinkling bifurcations, Soft Matter, 2014, 10: 6520-6529. (*Equal contribution)

 54. Atsushi Takei, Lihua Jin, John W Hutchinson, Hiroyuki Fujita, Ridge localizations and networks in thin films compressed by incremental release of large equi-biaxial substrate pre-stretch, Advanced Materials, 2014, 26: 4061-4067. (Highlighted on cover)

 55. Lihua Jin, Dayong Chen, Ryan C Hayward, Zhigang Suo, Creases on the interface between two soft materials, Soft Matter, 2014, 10: 303-311.

 56. Dayong Chen*, Lihua Jin*, Zhigang Suo, Ryan C Hayward, Controlled formation and disappearance of creases, Materials Horizons, 2014, 1: 207-213. (*Equal contribution) (Highlighted on cover)

 57. Jia Liu, Chong Xie, Xiaochuan Dai, Lihua Jin, Wei Zhou, Charles M Lieber, Multifunctional three-dimensional macroporous nanoelectronic networks for smart materials, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, 110: 6694-6699.

 58. Ramses V Martinez, Jamie L Branch, Carina R Fish, Lihua Jin, Robert F Shepherd, Rui Nunes, Zhigang Suo, George M Whitesides, Robotic tentacles with three-dimensional mobility based on flexible elastomers, Advanced Materials, 2013, 25: 205-212. (Highlighted on cover)

 59. Yin Lin, Lihua Jin, Yongzhong Huo, Quasi-soft opto-mechanical behavior of photochromic liquid crystal elastomer: Linearized stress–strain relations and finite element simulations, International Journal of Solids and Structures, 2012, 49: 2668-2680.

 60. Adam R Abate, Lloyd Han, Lihua Jin, Zhigang Suo, David A Weitz, Measuring the elastic modulus of microgels using microdrops, Soft Matter, 2012, 8: 10032-10035.

 61. Bozhi Tian, Jia Liu, Tal Dvir, Lihua Jin, Jonathan H Tsui, Quan Qing, Zhigang Suo, Robert Langer, Daniel S Kohane, Charles M Lieber, Macroporous nanowire nanoelectronic scaffolds for synthetic tissues, Nature Materials, 2012, 11: 986-994.

 62. Lihua Jin, Shengqiang Cai, Zhigang Suo, Creases in soft tissues generated by growth, Europhysics Letters, 2011, 95: 64002.

 63. Lihua Jin, Yin Lin, Yongzhong Huo, A large deflection light-induced bending model for liquid crystal elastomers under uniform or non-uniform illumination, International Journal of Solids and Structures, 2011, 48: 3232-3242.

 64. Zhi Zeng, Lihua Jin, Yongzhong Huo, Thermo-mechanical-order coupling in the mechanical behaviors of liquid crystal elastomers under uniaxial stretch, Acta Mechanica Solida Sinica, 2011, 32: 507-512.

 65. Yue You, Changwei Xu, Binglian Wang, Lihua Jin, Yongzhong Huo, Photo-actuated bending of chromatic liquid crystal polymer strips and laminates, International Journal of Smart and Nano Materials, 2011, 2: 245-260.

 66. Lihua Jin, Zhi Zeng, Yongzhong Huo, Thermomechanical modeling of the thermo-order-mechanical coupling behaviors in liquid crystal elastomers, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2010, 58: 1907-1927.

 67. Lihua Jin, Yan Yan, Yongzhong Huo, A gradient model of light-induced bending in photochromic liquid crystal elastomer and its nonlinear behaviors, International Journal of Non-Linear Mechanics, 2010, 45: 370-381.

 68. Zhi Zeng, Lihua Jin, Yongzhong Huo, Strongly anisotropic elastic moduli of nematic elastomers: Analytical expressions and nonlinear temperature dependence, The European Physical Journal E, 2010, 32: 71-79.

 69. Lihua Jin, Yongzhong Huo, Bifurcation and stability of martensitic transformation dynamics, International Journal of Bifurcation and Chaos, 2008, 18: 3737-3752.

 70. Lihua Jin, Yongzhong Huo, Study on properties of light-induced bending in photochromic liquid crystal elastomer beam, Chinese Quarterly of Mechanics, 2007, 28: 111-115.

 71. Lihua Jin, Xin Jiang, Yongzhong Huo, Light-induced nonhomogeneity and gradient bending in photochromic liquid crystal elastomers, Science in China Series G: Physics, Mechanics and Astronomy, 2006, 49: 553-563.

Conference Publication


 1. Yuzhen Chen, Lihua Jin, Designing pattern-transforming metamaterials for soft actuators, in: Proceedings of 21st International Conference on Composite Materials, China, 2017: 4572.

 2. Yongzhong Huo, Lihua Jin, Kun Gao, Shurong Ding, Bifurcation and dynamic control in shape memory alloys, in: Proceedings of 17th International Congress on Sound and Vibration 2010 (ICSV 17), Curran Associates Inc., Egypt, 2011: 3729-3735.

 3. Lihua Jin, Xin Jiang, Yan Yan, Yongzhong Huo, Optical bending moment and light-induced deflection of photochromic liquid crystal elastomers, in: J Fan, H Chen (Eds.) Advances in Heterogeneous Material Mechanics 2008, DEStech Publications Inc., China, 2008: 649-652.

 4. Lihua Jin, Yan Yan, Yongzhong Huo, Light-induced bending and smart control of photochromic liquid crystal elastomers, in: S Du, J Leng, A K Asundi (Eds.) Proc. SPIE 6423, International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in Engineering, SPIE, China, 2007: 64230W.

 5. Lihua Jin, Yan Yan, Yongzhong Huo, Nonlinear opto-mechanical behavior in photochromic liquid crystal elastomers, in: W Z Chien, S Q Dai, Z W Zhou, C J Cheng (Eds.) Proceedings of the 5th International Conference on Nonlinear Mechanics, Shanghai Univ. Press, China, 2007: 438-444.